Aula matinal

O Centro Educativo oferta o servizo de aula matinal co obxectivo de adecuar o horario escolar ao horario laboral das familias que o necesiten para dar resposta as necesidades daqueles pais e nais que por motivos persoais ou laborais non poden deixar aos seus fillos á hora de comezo do horario escolar de Infantil e Primaria (8:00h / 9.15h).

 

Organización e funcionamento

DURACIÓN : Comezará o día do inicio de curso, co mesmo calendario: dende o 10 de setembro de 2020 ata o 22 de xuño de 2021.

HORARIO : O servizo funciona en horario de 08:00h a 09:15h da mañá permitindo entradas flexibles ao longo dese período  entre as 08:00 e as 08:30h.

RESPONSABLE : A persoa responsable deste servizo é Dª Lorena.

FORMA DE PAGO : A alta neste servizo ten carácter mensual sendo o importe de 40 € mes. As familias abonarán o servizo a través de domiciliación bancaria na primeira semana do mes. Tamén pódese solicitar días puntuais sendo entón o seu importe de 3,50 € día. No curso 20-21, debido á COVID-19, a inscripción por días soltos sólo será para alumnado fixo do aula matinal, é dicir días soltos á semana de forma continuada.

O uso do servicio en días soltos solicitarase ao comezo da mañá en Portería,a monitora encargadara informará á administradora que a final de mes pasará aviso para facer o pago

ACTIVIDADES : Ademais de conciliar a vida laboral e familiar, como centro educativo pretendemos, á vez que o coidado dos nenos que asistan, un dobre obxectivo lúdico e educativo: que o pasen ben e que desenvolvan determinadas destrezas a través de actividades (manualidades, bailes, cancións, xogos e dinámicas de grupo...) Debido á COVID-19, as actividades educativas e lúdias vense limitadas ao protocolo COVID-19.
 

CURSO 20-21

- O aforo estará limitado á capacidade da aula.
- Non haberá reserva de días soltos, debido á situación da COVID-19.
- O acceso ao aula matinal será de 08:00 a 08:30h. Despois desa hora esperarase ata a entrada normal de cada etapa.
- Para acceder ao aula matinal farase pola porta sur (saía da ESO ao seu patio, ver mapa).
- O alumnado non pode entrar so no recinto do colexio, sendo preciso que un adulto da unidade familiar o acompañe ata a porta de acceso.
- No caso de haber varias familias farase fila respectando a distancia de seguridade.
- Esperarase na porta a que a persoa encargada da aula mida a temperatura do alumno/a.
- Se o/a alumno/a presenta febre ou algúns dos síntomas do COVID-19, non poderá acceder ao aula matinal e regresará coa familia para casa e chamará ao seu médico pediatra. (recomendamos revisar o cuestionario enviado pola Xunta antes de vir ao colexio cada día).
- Non se reducirá o prezo do mes completo salvo que, por causa xustificada, sexan máis os días que non se acudiu ao centro que os que si acudiuse.
- Non se cobrará por días soltos máis do prezo do mes completo.
- Para anular un día, é preciso avisar antes das 15:30h do día anterior. Pódese enviar un correo electrónico a recepcion@maristastui.org ou chamar ao teléfono do centro.
- Criterios para a asignación de prazas, no caso de que as solicitudes superen o aforo da aula:
            o Terá prioridade o alumnado que precise o servicio maior número de días á semana.
            o Terán prioridade as familias con maior número de fillos/as que precisen do servizo.